Авторефератів 183 назви - страница 3070(63) Н34

Наукові

читання інституту журналістики : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М. Прилюка та О.К. Бабишкіна. Вип.1 / За ред. проф. В.В. Різуна. –2-ге вид., випр. та доп. – К., 2006. – 86 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)
070.2(477.64)"1917/2007"(063) З-33

Запорізька

правда (1917-2007рр): погляд крізь роки: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої 90-літтю газети "Запорізька правда" / За ред. А.В.Кобинець. – Запоріжжя : ТОВ "ВПО", 2007. – 114 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)
070.45 П76

Прилюк, Д.

Листи 1941, 1943-1944 рр. / Д.Прилюк ; За ред. В.В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту Т. Шевченка, 2005. – 152 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)10. Філософія. Психологія
1(035) К68

Короткий

філософський словник-довідник / За ред.: І.П.Чорного, та О.Є.Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
1(075.8) Ф56

Філософія

: Підручник / За ред. Сидоренка О.П. – К. : Знання, 2009. – 891 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
13(063) Ф56

Філософія

мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М.Вандишев, С.О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2009. – 176 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, Стен. – 1)
130.2(477) К82

Кримський, С.

Під сигнатурою Софії / С.Кримський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 718 с. – ("Бібліотека Шевченківського комітету").

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
141.7(477) В17

Вандышев, В.Н.

Феномен украинской философии: соискатели идей : Монографія / В.Н.Вандышев. – Суми : СумДУ, 2009. – 144 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 10 (ФРЕЛ. – 6, УчбЗ. – 1, Схов. – 3)
159.9(075.8) Р69

Романовська, Л.І.

Диференційна психологія : Навч. посіб. /Л.І.Романовська, Л.О.Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 235 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (КПси. – 5, УчбЗ. – 1)
159.923.35 С83

Стражний, О.

Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність. / О.Стражний. – К. : Книга, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
168.521(075.8) К97

Кшнякіна, С.І.

Концепції сучасного природознавства : Навч. посіб. Ч.1 / С.І.Кшнякіна, Б.А.Міщенко, А.С.Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2009. – 77 с.

Кільк. прим.: 43 (Шост. – 1, ІКон. – 1, Абон. – 36, ДБВі. – 1, Стен. – 1, УчбЗ. – 3)11. Релігія
2(075.8) В17

Вандишев, В.М.

Релігієзнавство : Навч. посіб. /В.М.Вандишев. – К. : Кондор, 2009. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
2(075.8) К44

Кислюк, К.В.

Релігієзнавство : Підручник / К.В.Кислюк, О.М.Кучер. – 5-те вид., випр. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 636 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
271 В39

Вечерський, В.В.

Українські монастирі / В.В.Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
271 И75

Ионина, Н.А.

100 великих монастырей / Н.А.Ионина. – М. : Вече, 2006. – 480 с. – (100 великих). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
271(477-25)(091)"16/17" К12

Кагамлик, С.

Світло духовності і культури (З історії Києво-Печерської лаври ХVII-XVIII ст.) / С.Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)12. Соціологія
304.3(47+57)+330.59(47+57) Я45

Якість

життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі : Монографія / Ред. В.С. Бакірова. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 216 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
316(075.8) С69

Соціологія

: Підручник / В.І.Волович, М.І.Горлач, В.Г.Кремень та ін. – 6-те вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 808 с.
+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (КПси. – 1, УчбЗ. – 1)
316.33 П65

Почепцов, Г.

Глобальні проекти: конструювання майбутнього : Навч. посіб. / Г.Почепцов. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 212 с. – (Б-ка журн. "Соціальна психологія"). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія

і тактика, стан соціально-економічного розвитку України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П.Горбуліна. – Вип. 33. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
316.42(477)(082)+338.2(477) С83

Стратегія

соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України : Науково-інформаційний збірник / За ред. В.П. Горбуліна. – Вип. 32. – К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикіформ", 2006. – 364 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)
316.482.3 А87

Архієреєв, С.І.

За межами вибору між ефективністю та справедливістю: міжнародній підхід / С.І.Архієреєв, Я.В.Зінченко. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
316.61 С69

Соціальні

уявлення молоді: особливості та шляхи формування : Колективна монографія / За ред. І.В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)13. Політика
32(477)"2008" У45

Україна

в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За ред. Ю.Г. Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 186 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КПСт. – 1, ДБВі. – 1)
32.019.5(075.8) П75

Прикладна

політологія : Навчальний посібник / За ред. Горбатенка В.П. – К. : Академія, 2008. – 472 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
32.019.51:621.397.13(477)(091) У45

Українське

телебачення: роки, події, звершення. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
321 П59

Порівняльна

політика. Основні політичні системи сучасного світу / Ред. В. Бакіров, М. Сазонов. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
327(438)

Shynkarjov, I.M.

Polnische Aubenpolitik als Ansatzpunkt fur eine Ostpolitik der Europaischen Union: Das Beispiel der polnisch-ukrainischen Beziehungen von 1989 - 2002 : Studien zur europaischen Integration. Band 4 / I.M.Shynkarjov. – Aachen : Shaker Verlag, 2005. – 192 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
327(477):339.9(5) А35

Азійський

напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : Монографія / Швед В.О. – К. : НІСД, 2008. – 222 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В.

Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 1. Україна - Європейський Союз / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. –
476 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
327.7(477)(075) А86

Артьомов, І.В.

Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : Навчальний посібник. Кн. 2. Україна - НАТО / І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 370 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
327.7(477)(075) Е24

Європейська

та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : Збірник наукових праць. – Ужгород : Ліра, 2008. – 374 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
327.7(477)(082) В40

Взаємовідносини

України з НАТО: соціально-політичний аспект: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 року /І.В.Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2008. – 258 с. – (Євроінтеграція: український вимір).

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)^ 14. Економіка. Економічна наука
330(075.8) Э40

Экономическая

теория: политэкономия : Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.-К. : Рыбари; Знання, 2009. – 870 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.1(075.8) А34

Ажнюк, М.О.

Основи економічної теорії : Навчальний посібник / М.О.Ажнюк, О.С.Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.1(075.8) О-75

Основи

теорії економіки : Навчальний посібник / В.С.Кушнір, Г.Є.Мазнєв, В.Г.Рижков, Л.Є.Сухомлин, В.М.Бережний. – К. : Кондор, 2009. – 229 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.101.26(075.8) Г85

Грішанова, О.А.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А.Грішанова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.101.541(075.8) Ш37

Шевченко, А.

Макроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.101.542(075.8) П12

Павленко, І.М.

Мікроекономіка : Навчальний посібник /І.М.Павленко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.101.542(075.8) Ш37

Шевченко, А.

Мікроекономіка (Модульний варіант) : Навч. пос. / А.Шевченко, О.Шевченко. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 171 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
330.3(477)(075.8) Н35

Національна

економіка : Підручник / За ред. П.В. Круша. –
2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 428 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 45 (КЕТе. – 2, НРом. – 3, НОхт. – 3,


НауЗ. – 3, Абон. – 34)
330.341.1(477) О-58

Онікієнко, В.В.

Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства /В.В.Онікієнко, Л.М.Ємельяненко. – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
330.35 П12

Павлов, К.В.

Интенсификация экономики в условиях неопределенности рыночной среды : Монография / К.В.Павлов. – М. : Магистр, 2007. – 271 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
330.4 С91

Сучасні

та перспективні методи і моделі управління в економіці : Монографія. Ч.1 / За ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 232 с. – З обмінного фонду.

obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-gimnaziya-1.html
obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-industrinskoj-osnovnoj-obsheobrazovatelnoj-shkoli-stranica-27.html
obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-industrinskoj-osnovnoj-obsheobrazovatelnoj-shkoli-stranica-28.html
obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-industrinskoj-osnovnoj-obsheobrazovatelnoj-shkoli-stranica-29.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат