Будинки та споруди - страница 10


|краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього   |                 |
|місця учня за переднім столом                    |                 |
|- в класах шкiл;                                 |Не менше 40 град |
|- в кабiнетах та лабораторiях шкiл:              |Не менше 35 град.|
|- в кабiнетах та лабораторiях профтехучилищ та   |                 |
|  вищих навчальних закладiв                      |    30-35 град.  |
|-------------------------------------------------------------------|
|Висота нижнього краю класної дошки над пiдлогою: |                 |
|- для 1-х класiв                                 |    60-70 см     |
|- для 2-4-х класiв                               |    75-80 см     |
|- для 5-11-х класiв                              |    80-90 см     |
|- для профтехучилищ та вищих навчальних закладiв |       90 см     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Найбiльша вiддаленiсть вiд класної дошки крайньо-|                 |
|го мiсця в останньому рядi                       |                 |
|(для шкiл та профтехучилищ) не бiльше            |      860 cм     |
---------------------------------------------------------------------
 
        Вимоги щодо розмiщення обладнання та умов видимостi
                в аудиторiях на 50 мiсць та бiльше
 
 Таблиця З
-------------------------------------------------------------------
|            Найменування вимог        |Одиниця|      Нормативна  |
|                                      |виміру |       величина   |
|-----------------------------------------------------------------|
|Вiдстань вiд скрапу до спинки першого |       |                  |
|ряду                                  |   см  |   Не менше 300   |
|                                      |       |                  |
|Вертикальний кут мiж напрямом зору    |       |                  |
|того, хто сидить в першому ряді, до   |  град |          45      |
|верхнього краю екрану та вертикаллю   |       |                  |
|                                      |       |                  |
|Кут вiдхилення оптичної осi кiнопроек-|       |                  |
|тора вiд нормалi до поверхнi екрану в |       |                  |
|його центрi:                          |       |                  |
|- у горизонтальнiй площинi            |   -"- |           6      |
|- у вертикальнiй площинi:             |       |                  |
|  вгору                               |   -"- |   Не бiльше 3    |
|  вниз                                |   -"- |   Не бiльше 10   |
|                                      |       |                  |
|Горизонтальний кут мiж напрямом зору, |       |                  |
|направленим на вiддалений вертикальний|       |                  |
|край класної дошки, та горизонтальною |       |                  |
|лiнiєю на площинi дошки на рiвнi      |   -"- |   Не бiльше 3    |
|очей студента                         |       |                  |
-------------------------------------------------------------------
                                       Закінчення таблиці слідує
 
                                              С.40 ДБН В.2.2-3-97
 Закінчення таблиці З
-------------------------------------------------------------------
|            Найменування вимог        |Одиниця|      Нормативна  |
|                                      |виміру |       величина   |
|-----------------------------------------------------------------|
|Мiнiмальне перевищення напряму зору   |       |                  |
|того, хто сидить позаду, над напрямом |       |                  |
|зору того, хто сидить попереду, яке   |       |                  |
|направлене:                           |       |                  |
|- на ближнiй край поверхнi демонстра- |       |                  |
|  цiйного столу (в аудиторiях         |   см  |           12     |
|  на 100 мiсць i бiльше);             |       |                  |
|- на нижнiй край дошки (в аудиторiях  |       |                  |
|  без демонстрацiї дослiду)           |   -"- |            6     |
|                                      |       |                  |
|Розрахункова висота того, хто сидить, |       |                  |
|вiд рiвня пiдлоги до рiвня очей       |   см  |          120     |
|                                      |       |                  |
|Висота вiд пiдлоги верхнього ряду     |       |                  |
|амфiтеатру до низу виступаючих        |  -"-  |    Не менше 250  |
|конструкцiй вищерозташованого         |       |                  |
|перекриття                            |       |                  |
|                                      |       |                  |
|Ширина класної дошки для аудиторiї:   |       |                  |
|- до 100 мiсць;                       |  -"-  |    Не менше 400  |
|- бiльше 100 мiсць                    |  -"-  |    Не менше 500  |
|                                      |       |                  |
|Вiдстань мiж демонстрацiйним столом та|       |                  |
|класною дошкою                        |  -"-  |          100     |
|                                      |       |                  |
|Вiдстань мiж демонстрацiйним столом та|       |                  |
|столами чи пюпiтрами першого ряду в   |       |                  |
|аудит[1]орiях:                          |       |                  |
|- до 100 мiсць включно;               |   см  |          110     |
|- бiльше 100 мiсць                    |  -"-  |          250     |
|                                      |       |                  |
|Вiдстань мiж спинками сидiнь в рядi   |  -"-  |           90     |
|                                      |       |                  |
|Вiдстань вiд класної дошки до останнь-|       |                  |
|ого ряду мiсць                        |  -"-  |    Не бiльше 2000|
|                                      |       |                  |
|Вiдстань вiд нижнього краю класної    |       |                  |
|дошки до пiдлоги аудиторiї            |   см  |           90     |
|                                      |       |                  |
|Вiдстань вiд верхнього краю поверхнi  |       |                  |
|дошки в робочому станi до             |  -"-  |    Не бiльше 230 |
|пiдлоги аудиторії                     |       |                  |
-------------------------------------------------------------------
 
                                              С.41 ДБН В.2.2-3-97
 
                                                 Додаток 4
                                                 (рекомендований)
 
         Площi пiдсобних примiщень при шкiльних майстернях
---------------------------------------------------------------------
|                                   |     Площi примiщень, м2,      |
|         Примiщення                |    при кiлькостi паралелей    |
|                                   |            класів             |
|                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                   |   1   |   2   |   3   |   4   |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.Інвентарна при майстернi для тру-|       |       |       |       |
|  дового навчання початкових класів|   6   |   9   |   12  |   16  |
|                                   |       |       |       |       |
|2. Iнструментальна                 |   6   |   9   |   12  |   15  |
|                                   |       |       |       |       |
|3. Кiмната майстрiв                |   9   |  12   |   16  |   18  |
|                                   |       |       |       |       |
|4. Комора для сировини та готових  |       |       |       |       |
|   виробiв:                        |       |       |       |       |
|   - з обробки металу              | 12+10 | 18+10 | 21+12 | 24+12 |
|   - з обробки деревини            | 21+10 | 27+10 | 30+12 | 36+12 |
|   - з обробки тканин              |   6   |   9   |   12  |   12  |
|   - з кулiнарiї                   |   4   |   6   |    9  |    9  |
|                                   |       |       |       |       |
|5. Комора iнвентаря для роботи на  |       |       |       |       |
|   дiлянцi                         |   6   |   9   |   12  |   18  |
|                                   |       |       |       |       |
|6. Гардеробнi для домашнього одягу |       |       |       |       |
|   учнiв                           |   9   |   9   |    9  |    9  |
---------------------------------------------------------------------
 
 
                                              С.42 ДБН В.2.2-3-97
 
                                                     Додаток 5
                                                     (рекомендований)
 
                  Примiщена для фiзкультурно-спортивних занять
                            в загальноосвiтнiх школах
 
----------------------------------------------------------------------
|                                      |Основнi школи   |  Середнi   |
| Найменування примiщень з габаритами  |                |    школи   |
| в планi, м, та площею, м2 (в дужках) |-----------------------------|
|                                      |число примiщень при кількості|
|                                      |      паралелей класів       |
|--------------------------------------------------------------------|
|                                      |  2  |  3  |  4  |  2  |  3  |
|--------------------------------------------------------------------|
|1. Фiзкультурпо-спортивнi зали:       |     |     |     |     |     |
|   - унiверсальнi                     |     |     |     |     |     |
|                  27 х 15 (405)       |  1  |     |     |     |     |
|                  ЗО х 18 (540)       |     |  1  |  1  |  1  |     |
|                  36 х 18 (648)       |     |     |     |     |  1  |
|                                      |     |     |     |     |     |
|   - загальнофiзичної пiдготовки      |     |     |     |     |     |
|       15 х 12 (180) або 18 х 9 (162)*|  1  |     |     |  1  |     |
|       24 х 12 (288) або 18 х 12(216)*|     |  1  |  1  |     |  1  |
|                                      |     |     |     |     |     |
|   - унiверсальнi зали для молодших   |     |     |     |     |     |
|     школярiв                         |     |     |     |     |     |
|       15 х 12 (180)                  |     |     |     |  1  |  1  |
|   або 18 х12 (216) 18 х 9 (162)*,    |     |     |     |     |     |
|       12 х 12 (144)*                 |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|
|2. Снаряднi:                          |     |     |     |     |     |
|      (18)                            |  1  |     |  1  |  2  |  2  |
|      (32)                            |     |  1  |  2  |     |  1  |
----------------------------------------------------------------------
 
 * При розрахунковiй наповнюваностi класної групи менше 24.
 
                                              С.43 ДБН В.2.2-3-97
 
                                                Додаток 6
                                                (рекомендований)
 
             Примiщення для студiйно-гурткових занять
                     в загальноосвiтнiх школах
 
---------------------------------------------------------------------
|                                              |Кiлькiсть|Площа на  |
|               Примiщення                     |учнiв    |1 учня (не|
|                                              |         |менше), м2|
|-------------------------------------------------------------------|
|Iгрова для груп продовженого дня (з iгротекою)|     25  |    2,4   |
|Клас-студiя музики та спiву                   |    25-30|    2,4   |
|Студiї танцювальнi (з роздягальнями)          |    15-20|    4-5   |
|Студiя драматична та художнього слова         |    15-20|  4-4,5   |
|Студiя хорова                                 |    25-30|    1,8   |
|Студiя оркестрiв                              |    15-30|    3,8   |
|Студiя музичних ансамблiв, вокально-iнструме- |         |          |
|нтальних ансамблiв                            |    10-15|    2,4   |
|Студiя образотворчих та декоративно-оформлю-  |         |          |
|вальних мистецтв                              |    10-15|    3,6   |
|Майстернi народних ремесел, прикладних        |         |          |
|мистецтв                                      |    10-15|    4,5-5 |
|Пiдсобнi примiщення для випалювання керамiчних|         |          |
|виробiв (на кожну майстерню)                  |         |   10     |
|Майстернi технiчного моделювання              |    10-15|    4-5   |
|Лабораторiї (або клуби) юнатiв                |    10-15|    3,6-4 |
|Фотокiностудiя                                |    10-15|    3,6-4 |
|Унiверсальнi гуртковi, клуби (для об'єднань   |         |          |
|туристiв, краєзнавцiв, шахматистів та ін.)    |    15-20|    2     |
|Комора для туристичного спорядження (на кожне |         |          |
|примiщеня)                                    |      -  |   18     |
|Комори, iнвентарнi (на кожне примiщення) при  |         |          |
|примiщеннях гурткових, студій, клубів         |         |  12-18   |
|                                              |         |на кожне  |
|                                              |         |гурткове  |
|                                              |         |примiщення|
---------------------------------------------------------------------
 
                                              С.44 ДБН В.2.2-3-97
                                                 Додаток 7
                                                 (рекомендований)
           Склад та площi примiщень їдальнi на сировинi
                     для загальноосвiтнiх шкiл
---------------------------------------------------------------------
|                                 |  Площi примiщень (не менше), м, |

pogorelskij-av-kin-doc-vgasu-martovskaya-revolyuciya-1933g-v-germanii-i-ee-uroki-dlya-sovremennosti-pogorelskij-a-v.html
pogorelskij-av-martovskaya-revolyuciya-1933g-v-germanii-i-ee-uroki-dlya-sovremennosti-pogorelskij-a-v.html
pogorodskie-aglomeracii-socialisticheskoj-respubliki-ruminii-otdel-demografii.html
pogosbekov-sergej-data-rozhdeniya-26-sen-1986-region-kiev.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат