Дп наек «Енергоатом» від „14” грудня 2010 р. Документація конкурсних торгів на закупівлю - страница 2

^

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів


Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів Учасника, становить 100 балів.
^

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


За критерієм оцінки «ціна»:
найнижча (мінімальна) загальна вартість запропонована учасниками (без врахування ПДВ)

загальну вартість пропозиції конкурсних торгів, для якої здійснюється розрахунок (без врахування ПДВ) х 100 (питому вагу критерію).
Ціна, запропонована учасником в пропозиції конкурсних торгів, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок


Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Виправлення арифметичних помилок, виявлених Замовником у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення процедури оцінки, за умови отримання на це письмової згоди учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, проводиться наступним чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжностей між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація


Умови розрахунків


- оплата здійснюється за фактом поставки товарів протягом 30 робочих днів після підписання сторонами актів приймання-передачі поставлених товарів.
Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду пропозиції конкурсних торгів, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації, наданої учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених в ст. 17 Закону про держзакупівлю, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


Замовник відміняє торги у разі:

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ VI. Укладання договору про закупівлю


1. Терміни укладання договору


У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Основні (істотні) умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.
Договір викладається Сторонами у відповідності до вимог глави 30 Господарського кодексу України, глави 54 розділу III книги п’ятої Цивільного кодексу України, ІНКОТЕРМС 2000 з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки від 27.07.10. №925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти».
Істотними умовами договору про закупівлю також є:

 1. Якість і комплектність Продукції.  1. Якість і комплектність продукції повинні відповідати технічній документації, якою встановлені вимоги щодо якості, умовам договору (контракту) та підтверджуватися сертифікатом виробника, паспортами та формулярами з відміткою ВТК виробника згідно з діючою програмою забезпечення якості підприємства.  1. Покупець вправі провести оцінку замовленої продукції на підприємстві-виробнику на відповідність вимогам щодо її якості, комплектності, а також щодо її відповідності нормам, правилам і стандартам з ядерної безпеки.  1. Вимоги щодо якості, продукції встановлюються згідно з вимогами відповідних стандартів або технічних умов. Склад і зміст ТУ (ТС) повинні відповідати вимогам ДСТУ 1.3-2004 (Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов). 1. Постачальник гарантує:  1. Відповідність якості продукції, що постачається по договору (контракту), вимогам нормативної документації для даного виду продукції та умовам договору (контракту). Постачальник забезпечує наявність гарантії виробника на продукцію, що постачається, на строк, встановлений в технічній документації.  1. Надання письмової гарантії відповідності вимог технічних умов, специфікацій, (включаючи ті, що застосовуються в країні виробника), стандарти, в тому числі і міжнародні, на продукцію в частині забезпечення вимог, не нижчих вимог норм, правил та стандартів України. 1. Постачальник при поставці додатково зобов’язаний надати:

- при поставці продукції іноземного виробника - завірену копію сертифіката країни походження товару («Certificate of origin»);
- у разі закупівлі продукції, що підлягає ліцензуванню - ліцензії (ліцензійні угоди), сертифікати або їх завірені копії.

 1. Поставка продукції здійснюється транспортом Постачальника на умовах DDP, DDU згідно з ІНКОТЕРМС 2000.

5. Приймання продукції по якості і кількості здійснюється у відповідності із вимогами діючими в Україні:

Якщо в ході приймання буде встановлено, продукція що поставляється по своїм технічним характеристикам або технічній супровідній документації не відповідає нормам, правилам і стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець (Вантажоотримувач) повертає продукцію Постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.
6.Відповідальність Постачальника.
6.1.За порушення строків поставки Продукції по Договору Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю пеню в розмірі 0,1% вартості не поставленої в строк Продукції за кожний день прострочки, але не більше 30% вартості несвоєчасно поставленої Продукції. За прострочку поставки Продукції понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф в розмірі 7% вартості несвоєчасно поставленої Продукції.
6.2. Якщо поставлена Продукція не відповідає по якості стандартам, технічним умовам, іншій документації чи умовам Договору, а також в випадку поставки некомплектної Продукції, Постачальник зобов’язаний власними силами та за власний кошт здійснити заміну неякісної Продукції у 20-ти денний термін. Якщо Постачальник не здійснить заміни невідповідної Продукції у зазначений строк, Покупець має право вимагати сплатити Постачальника штраф у розмірі 20 % вартості поставленої неякісної Продукції.
6.3. У разі не надходження Продукції за імпортом в строки, встановлені законодавством України по валютному контролю, Постачальник сплачує Покупцю 0,3% від суми митної вартості недопоставленої Продукції за кожний день прострочки.
7.Сторони застосовують заходи досудового (претензійного) врегулювання господарського спору.
8.Усі права та обов'язки за даним договором можуть бути, передані третім особам тільки з письмової згоди Сторін.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Забезпечення виконання договору не вимагається.


sedmaya-kategoriya-vvedenie-v-tibetskuyu-medicinu.html
sedmaya-kniga-mark-avrelij-razmishleniya-perevod-a-k-gavrilova.html
sedmaya-lekciya-lekcij-v-dornahe-s-5-po-23-sentyabrya-1924-goda-i-poslednee-obrashenie-28-sentyabrya-1924-goda-bibliotechnij-nomer-238.html
sedmaya-lekciya-lekciya-vvedenie.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат