Кабінет міністрів україни постанов а від 29 грудня 1995 р. N 1074 - страница 3


юридичних і фізичних осіб, які їх приймають чи надають
їм послуги, за порушення законодавства України
35. За порушення цих Правил іноземці та особи без
громадянства притягаються до відповідальності згідно із Законом
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ). Іноземці та особи без громадянства, які вчинили
злочини, адміністративні або інші правопорушення, несуть
відповідальність на загальних підставах.
Питання про відповідальність іноземців та осіб без
громадянства, зазначених у статті 34 Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства", вирішується
дипломатичним шляхом.
36. Юридичні і фізичні особи в Україні не мають права
приймати іноземців та осіб без громадянства, які незаконно в'їхали
в Україну, втратили підстави для подальшого перебування в Україні
або пред'явили документи, оформлені з порушенням цих Правил, та
надавати їм послуги.
Надання стороною, що приймає, іноземцям та особам без
громадянства житла, роботи, транспортних засобів чи інших послуг
не допускається, якщо це тягне за собою порушення даних Правил.
37. Порушення цих Правил юридичними та фізичними особами,
зобов'язаними дотримувати їх вимог, тягне за собою
відповідальність згідно із законодавством України.
38. Скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства в Україні провадиться відповідно до статті
31 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства".
39. Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування
іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органом
міграційної служби за клопотанням юридичної чи фізичної особи, що
їх приймає, органом охорони державного кордону. Ініціатором
скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без
громадянства (незалежно від мети в'їзду в Україну) може також бути
орган міграційної служби, орган охорони державного кордону та
орган СБУ. В паспортному документі особи, якій скорочено термін
перебування в Україні, ставиться штамп "Термін перебування в
Україні скорочено до ...", а в разі прийняття рішення про заборону
в'їзду в Україну проставляється штамп "Заборонено в'їзд в Україну
терміном на ...
{ Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 917 ( 917-2007-п ) від
11.07.2007 }
40. Дія положень, що містяться в пункті 37 цих Правил, не
поширюється на осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 19 і пункті
20 цих Правил, які користуються привілеями та імунітетом,
установленими законодавством України.
41. Паспортний документ іноземця та особи без громадянства
обов'язково вилучається, якщо він підроблений, фальсифікований або
оформлений для іншої особи, а також коли іноземця та особу без
громадянства засуджено за вчинення злочину - до відбування
покарання або звільнення від покарання.
Вилучення паспортних документів іноземців та осіб без
громадянства здійснюється посадовими особами судів, органів
прокуратури, органів міграційної служби, внутрішніх справ, Служби
безпеки, Державної прикордонної служби та митних органів на
підставі відповідного рішення. { Абзац другий пункту 41 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від
29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
Вилучення паспортного документа оформляється протоколом,
копія якого видається іноземцю та особі без громадянства.
На час затримання паспортного документа іноземцю та особі без
громадянства органом міграційної служби оформляється тимчасовий
дозвіл на перебування в Україні, форма якого затверджується ДМС.
{ Абзац четвертий пункту 41 в редакції Постанови КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
( Teкст взятo з сайта "Законодавство України" )
( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )
( Тeкcт взято з сайту Верховної Ради України )
( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )
( Дoкумeнт взято з сайта ВPУ )
44. Іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути
територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У
разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України в її паспортному документі анулюється
віза і вилучаються документи на право перебування в Україні.
Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до 30
днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення.
( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 ( 1161-2003-п ) від
25.07.2003 )
45. Рішення органів міграційної служби, органів охорони
державного кордону або Служби безпеки України про видворення
іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено
до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім
випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена
інтересами безпеки України чи охорони громадського порядку.
Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані
у межах контрольованих прикордонних районів, при спробі або після
перетинання державного кордону здійснюється органами охорони
державного кордону, а в інших випадках - органами міграційної
служби. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про
видворення здійснюється органом, який його прийняв. ( Абзац другий
пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 ( 1161-2003-п ) від
25.07.2003 )
46. 3 моменту оголошення рішення про видворення з України
іноземцю та особі без громадянства надається право негайно
повідомити про це адвоката, дипломатичного представника своєї
країни чи іншу особу (на свій розсуд). На прохання дипломатичного
представника відповідної держави виконання прийнятого рішення про
видворення може бути відстрочено, але не більш як на десять днів
починаючи з моменту оголошення рішення.
47. За санкцією прокурора підлягають затриманню органами
міграційної служби та органами охорони державного кордону і
адміністративному видворенню у примусовому порядку (далі -
адміністративне видворення) іноземці та особи без громадянства,
які ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення
або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися
від виїзду. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 ( 1161-2003-п )
від 25.07.2003 )
48. Іноземці та особи без громадянства, які підлягають
адміністративному видворенню або юридичні, фізичні особи, які
приймають цих іноземців та осіб без громадянства чи влаштовують їх
незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування і сприяють в
ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну
перебування, відшкодовують витрати, пов'язані з адміністративним
видворенням і утриманням на період адміністративного затримання,
як у національній валюті України, так і в іноземній валюті за
курсом Національного банку України на день проведення розрахунків.
49. До кошторису витрат, необхідних для виконання рішення про
адміністративне видворення іноземця та особи без громадянства за
межі України, включається вартість:
проїзних документів для іноземця та особи без громадянства та
осіб, які його супроводжують;
утримання іноземця та особи без громадянства в спеціальній
установі органу міграційної служби;
оформлення документів та вчинення інших дій, пов'язаних з
видворенням, тощо.
Облік витрат ведуть органи міграційної служби, органи охорони
державного кордону, про що у двох примірниках складається акт за
встановленою Міністерством внутрішніх справ або Державним
комітетом у справах охорони державного кордону формою. ( Абзац
п'ятий пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161
( 1161-2003-п ) від 25.07.2003 )
Іноземцець та особа без громадянства сповіщається під
розписку про загальну суму витрат, обчислену в цінах на день
розрахунку з ним.
У разі відмови іноземця та особи без громадянства підтвердити
пред'явлену йому для відшкодування суму витрат в акті робиться
відповідна відмітка із зазначенням причини відмови.
50. У разі відмови іноземця та особи без громадянства
відшкодувати витрати, необхідні для виконання рішення про його
адміністративне видворення за межі України, відповідні кошти
можуть бути стягнуті з нього у порядку цивільного судочинства. Для
забезпечення позову суд може накласти арешт на майно цього
іноземця та особи без громадянства.
51. Якщо під час затримання іноземця та особи без
громадянства, який підлягає адміністративному видворенню, у нього
виявлено готівку, вона використовується за актом для забезпечення
виконання рішення про видворення згідно з кошторисом витрат.
52. У разі відмови юридичних чи фізичних осіб, які
запрошували іноземців та осіб без громадянства до України,
відшкодувати зазначені у пункті 47 цих Правил витрати, відповідні
кошти можуть бути з них стягнені у порядку цивільного судочинства.
53. Документами для примусового стягнення коштів є
санкціонована прокурором постанова органу міграційної служби про
затримання для адміністративного видворення іноземця та особи без
громадянства та кошторис витрат.
54. У разі відсутності в іноземця та особи без громадянства
коштів, необхідних для відшкодування витрат, пов'язаних з їх
видворенням, та встановлення факту їх в'їзду з Україну без
запрошення юридичних чи фізичних осіб, фінансування витрат
здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в
державному бюджеті, у порядку, встановленому Міністерством
внутрішніх справ і Державним комітетом у справах охорони
державного кордону за погодженням з Міністерством фінансів.
( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 ( 1161-2003-п ) від
25.07.2003 )
( Текст документа підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )
Додаток 1
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію
60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Дозволено |
| постійне проживання |
| в Україні |
| |
| "____" _____________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи
( Правила доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 910
( 910-2000-п ) від 05.06.2000 )
{ ДЖEРEЛО - http://zakon.rada.gov.ua }
Додаток 2
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію
( Документ отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua )
60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Має дозвіл на |
| працевлаштування в Україні |
| |
| терміном до "____" _____________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи
( Правила доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 910
( 910-2000-п ) від 05.06.2000 )
Дoкумeнт взятo з сайту Верховної Ради України
Додаток 3
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію
( Джepeло тексту - zakon.rada.gov.ua )
60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Навчається у ___________________________ |
| (назва вищого закладу |
| ________________________________________ |
| освіти) |
| |
| терміном до "____" _____________ 200 р. |
| |
| "____" _______________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи
( Правила доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 910
( 910-2000-п ) від 05.06.2000 )
( Текст підготовлено у Верховній Раді України )
Додаток 4
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду
через її територію
ПЕРЕЛІК
держав, громадяни яких можуть в'їжджати
в Україну без віз, якщо термін перебування їх
в Україні не перевищує 90 днів з дати в'їзду
( Документ підготовлено у Верховній Раді України )
Республіка Австрія
Князівство Андорра
Королівство Бельгія
Республіка Болгарія
Ватикан
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Грецька Республіка
Королівство Данія
Естонська Республіка
Ірландія
Республіка Ісландія
Королівство Іспанія
Італійська Республіка
( ДЖЕРЕЛО документа - zakon.rada.gov.ua )( Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua )
Канада
Республіка Кіпр
Латвійська Республіка
Литовська Республіка
Князівство Ліхтенштейн
Велике Герцогство Люксембург
Республіка Мальта
Князівство Монако
Королівство Нідерланди
Федеративна Республіка Німеччина
Королівство Норвегія
Республіка Польща
Португальська Республіка
Румунія
Республіка Сан-Марино
Словацька Республіка
Республіка Словенія
Сполучені Штати Америки
Угорська Республіка
Фінляндська Республіка
Французька Республіка
Чеська Республіка
Швейцарська Конфедерація
Королівство Швеція
Японія.
{ Правила доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 910
( 910-2006-п ) від 03.07.2006, N 1358 ( 1358-2007-п ) від
21.11.2007 }
( Джерело - zakon.rada.gov.ua )
Додаток 5
до Правил в'їзду іноземців
та осіб без громадянства в Україну,
їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію
ПЕРЕЛІК
держав, громадяни яких повинні підтверджувати
наявність фінансового забезпечення перебування
в Україні, транзитного проїзду через територію
України та виїзду за її межі
( Teкст взятo з сайту BPУ - http://zakon.rada.gov.ua )
Республіка Ангола
Республіка Албанія
Алжирська Народна Демократична Республіка
Ісламська Республіка Афганістан
Народна Республіка Бангладеш
Республіка Бенін
Республіка Ботсвана
Буркіна-Фасо
Республіка Бурунді
Королівство Бутан
Соціалістична Республіка В'єтнам
Габонська Республіка
Республіка Гамбія
Республіка Гана
Кооперативна Республіка Гайана
Республіка Гаїті
Гвінейська Республіка
Республіка Гвінея-Бісау
Республіка Екваторіальна Гвінея
Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
Республіка Джибуті
Співдружність Домініки
Домініканська Республіка
Держава Еритрея
Федеративна Республіка Ефіопія
Арабська Республіка Єгипет
Єменська Республіка
Республіка Замбія
Республіка Зімбабве
Республіка Індія
Республіка Індонезія
Республіка Ірак
Ісламська Республіка Іран
Хашимітське Королівство Йорданія
Республіка Кабо-Верде
Королівство Камбоджа
Республіка Камерун
Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
Республіка Кенія
Киргизька Республіка
Китайська Народна Республіка
Республіка Колумбія
Республіка Кот-д'Івуар
Республіка Конго
Демократична Республіка Конго
Корейська Народно-Демократична Республіка
Лаоська Народно-Демократична Республіка
Королівство Лесото
Республіка Ліберія
Ліванська Республіка
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія
Республіка Маврикій
Ісламська Республіка Мавританія
Республіка Мадагаскар
Республіка Малаві
Республіка Малі
Республіка Мозамбік
Республіка Молдова (за винятком громадян, які перетинають
державний кордон України в рамках Угоди між Урядом України та
Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через
українсько-молдовський державний кордон і спрощений пропуск
громадян, які проживають у прикордонних районах) ( 498_160 )
Монголія
Союз М'янма
Республіка Намібія
Королівство Непал
Республіка Нігер
Федеративна Республіка Нігерія
Республіка Нікарагуа
Ісламська Республіка Пакистан
Палестина
Південно-Африканська Республіка
Руандійська Республіка
Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі
Королівство Свазіленд
Республіка Сейшельські Острови
Республіка Сенегал
Сирійська Арабська Республіка
Сомалійська Республіка
Республіка Суринам
Республіка Судан
Демократична Республіка Тимор-Лешті
Республіка Сьєрра-Леоне
Республіка Таджикистан
Об'єднана Республіка Танзанія
Тоголезька Республіка
Королівство Тонга
Туркменістан
Республіка Узбекистан
Республіка Уганда
Республіка Філіппіни
Центральноафриканська Республіка
Республіка Чад
Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка.
{ Правила доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 445
( 445-2009-п ) від 06.05.2009 }
{ ДЖЕРЕЛО документа zakon.rada.gov.ua }
gosudarstvennie-stroitelnie-normi-ukraini-resursnie-elementnie-smetnie-normi-stranica-7.html
gosudarstvennie-stroitelnie-normi-ukraini-resursnie-elementnie-smetnie-normi-stranica-70.html
gosudarstvennie-stroitelnie-normi-ukraini-resursnie-elementnie-smetnie-normi-stranica-71.html
gosudarstvennie-stroitelnie-normi-ukraini-resursnie-elementnie-smetnie-normi-stranica-72.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат