Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


Київський політехнічний інститут”В.В.Лисак, канд. техн. наук, доц.


А.С.Карпенко, канд. техн. наук, доц.


К.О.Зворикін, канд. техн. наук, доц..ВИРОБНИЦТВО ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 050504 „ЗВАРЮВАННЯ”

Київ 2010 р.Виробництво зварних конструкцій (текст): метод вказівки до викон. курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050504 „Зварювання”/ уклад.: В.В.Лисак, А.С.Карпенко, К.О.Зворикін. – К.: НТУУ „КПІ”,2010.-22 с.
Гриф надано Методичною радою НТУУ „КПІ”
(Протокол № 10 від 17.06.2010 р.)

Навчальне видання

Виробництво зварних конструкцій
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050504 „Зварювання”

Укладачі: Лисак Валерій Володимирович, канд. техн.. наук, доц.
Карпенко Анатолій Степанович, канд. техн. наук, доц.
Зворикін Костянтин Олегович, канд. техн.наук, доц.

.

Відповідальний
редактор І.М.Чертов канд. техн. наук, доц.
Рецензент Р.М.Рижов д-р.техн.наук, проф.

ЗМІСТ

Стор.
Загальні положення ……………………………………………………………………….. 3
1. Організація проектування та захисту ………………………………………………… 3
2. Структура та обсяг курсового проектування ………………………………………… 5
3. Зміст основних розділів проекту ……………………………………………………… 6
4. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки ………………………………… 17
5. Список літератури ……………………………………………………………………… 20
6.Додаток ………………………………………………………………………………….. 22

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯУ методичних вказівках наведені вимоги, рекомендації, довідкові та допоміжні матеріали щодо виконання курсового проекта з дисципліни „Виробництво зварних конструкцій” модуль М2 „Засоби механізації зварювального виробництва” та попередньо вивчених модуля М1 „Виробництво зварних конструкцій” дисципліни „Виробництво зварних конструкцій” та дисципліни „Технологічна оснастка” студентами спеціальності «Технологія та устаткування зварювання».
Курсове проектування має систематизувати, закріпити і розширити теоретичні та практичні знання студентів зі спеціальності, метою якого є застосування набутих знань для вирішення конкретних технічних та виробничих завдань, розвиток навичок самостійної роботи, які необхідні при вирішенні проблем та питань, шо розроблюються в курсовому проекті; з'ясувати ступінь підготовленості студента для самостійної праці в умовах сучасного виробництва.
Курсовому проектуванню передує виробнича практика.
Тематика курсового проектування розробляється, розглядається та затверджується профілюючою кафедрою. Вона повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку науки, техніки і технології, бути направленою на вирішення завдань зварювального виробництва.
Тематика курсових проектів повинна сприяти прояву максимальної ініціативи та самостійності студентів у вирішенні поставлених перед ними технічних завдань; повинна виключати формальне (механічне) копіювання матеріалів з теми проекту. Для підвищення творчої активності студентів та розширення їх досвіду, рекомендується ширше застосовувати тематику проектів, виконання яких потребує самостійної розробки.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ

1.1. Організація курсового проектування


Закріплення за студентами тем курсових проектів проводиться з урахуванням побажань кожного студента, його індивідуального нахилу, що виявився під час навчання, раніше одержаних студентом напрацювань з курсового проектування у вигляді результатів науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт тощо. Студент, особливо заочної форми навчання, може запропонувати для курсового проекту власну тему з обгрунтуванням доцільності та можливості ії виконання.
Керівник курсового проекту:

Завдання на курсове проектування та календарний графік його виконання складаються в перші дні курсового проектування.
4 5
regressiya-po-rekomendacii-prof-mazina-edinstvennij-stoyashij-slovar-po-psihoanalizu.html
regressiya-razreshenie-konflikta-36.html
regressiya-zh-laplansh-zh-b-pontalis-slovar-po-psihoanalizu.html
regulamentulprivind-modul-de-organizare-i-executare-a-serviciului-civil-de-ctre-cetenii-republicii-moldovai-dispoziii-generale.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат