Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця - 1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література


Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця


^ ОКР «Магістр»


Назва навчальної дисципліни


Кількість навчальних годин/кредитів


Форма контролю


1


2


3


^

Нормативні дисципліни


 1. Сучасні інформаційні технології

 2. Основи риторики

 3. Інтелектуальна власність

 4. Цивільна оборона

 5. Метод.викл.перекладу у вищ. школі

 6. Практика перекладу основної іноземної мови

 7. Комунікативні стратегії

 8. Практичний курс з другої іноземної мови і переклад

54/1,5
27/1
36/1
54/1,5
54/1,5
144/4
54/1,5
102/3
Залік
Залік
Залік
Залік
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен

^ Разом за циклом


525/15


-


Вибіркові дисципліни Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

 1. Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

 2. Основи міжкультурної комунікації

 3. Вища осв. і Болон. процес

27/1
54/1,5
36/1
залік
залік
Залік
^

Разом за циклом


117/3,5


-


Цикл дисциплін вільного вибору студента


 1. ^ Синхронний переклад (для усних перекладачів)/ основи перекладу та редагування художніх текстів (для письмових перекладачів)

 2. Педагогіка та психологія вищої школи

 3. Дипломатичний протокол та етикет


102/3
102/3
54/1,5

Залік
Екзамен
Залік
^

Разом за циклом


258/7,5


-


Разом за циклами вибіркової частини


375/10,5


-


^

Разом за циклами вибіркової і нормативної частини


900/25,5


-


НАВЧАЛЬНі ДИСЦИПЛІНи спільні для магістрів СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПЕРЕКЛАД”


Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і


соціально-економічної підготовки


^ ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА


54 год.(1,5 кредити)


Цивільна оборона є обов’язковим предметом навчання студентів денних відділень навчальних закладів і включаються, як спеціальна й самостійна дисципліна. Курс „Цивільна оборона” зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.
Навчальний процес організується відповідно до наказу Міністра освіти і науки України, начальника штабу – заступника начальника ЦО України від 20 червня 1995 року № 182/200, наказу Міністра освіти і науки України №27 від 17 січня 2002 року “Про затвердження Положення про функціональну підситему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”.
У процесі навчання необхідно виховувати у студентів усвідомлення важливості заходів цивільної оборони.

Мета –

це теоретична й практична підготовка студентів з питань організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового ураження.

^ Основні завдання підготовки:


а) навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час; засобам захисту населення і дітей; основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в осередках ураження; діям викладачів (учителів) і учнів загальноосвітніх шкіл у надзвичайних ситуаціях.
б) ознайомити з організацією, методикою підготовки й проведення занять з цивільної оборони з населенням і учнями загальноосвітніх шкіл;
в) навчити оцінювати обстановку й відповідно діяти у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час.

^ У результаті вивчення програми студенти повинні

:
а)

знати:


– характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;
– способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;
– порядок дій сил ЦО і населення в умовах надзвичайних обставин;
– призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю;
– методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, ка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;
– основні стійкості роботи галузей сільського і лісового господарства в НС;
– основи організації і здійснення заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні Н С.

б) уміти:


– практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї масового ураження;
– оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного лиха та аварії;
– керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах н/г відповідно до майбутньої спеціальності.

Змістовий модуль – 1. Загальні питання


Н.Е. 1.1. Цивільний захист (ЦЗ) в сучасних умовах.


Роль і місце цивільного захисту у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільний захист України від 1993 та 1999 років та закону України „Про правові засади цивільного захисту населення ” від 2004 р. Організаційна структура єдиної державної системи цивільного захисту. Основні заходи ЦЗ. Режим функціонування ЄДСЦЗ (єдиної державної системи цивільного захисту).

^ Н.Е. 1.2 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей


Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні.
Надзвичайні ситуації мирного часу та характеристика осередків ураження.
Характеристика осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасних засобів ураження.

^ Н.Е. 1.3 Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях


Основні поняття і визначення щодо оцінки радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки.
Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах та при застосуванні сучасних засобів ураження.
Методи виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання.
Розв’язування типових ситуаційних задач при оцінці обстановки.
Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

^ Н.Е. 1.4 Захист населення в надзвичайних ситуаціях


Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.
Засоби індивідуального захисту населення.
Евакуаційні заходи.
Спеціальна обробка.

Змістовий модуль – 2. Профільна підготовка


Н.Е. 2.1.Організація навчання населення з цивільного захисту, методика проведення занять з цивільного захисту


Основи навчання ЦЗ; види навчань; основні напрямки і методи морально-психологічної підготовки.
Завдання, основний захист та організація навчання населення у ЦЗ.
Підготовка робочих, службовців, студентів, учнів та населення з ЦЗ.
Підготовка керівного і управлінського складу з ЦЗ. Планування і організація навчання з ЦЗ на об’єктах.

^ Н.Е. 2.2 Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях


Організація робіт в осередку ядерного ураження. Перша медична допомога при евакуаціях потерпілих; особливості роботи санітарних дружин (СД) в осередку хімічного ураження; особливості роботи СД в осередку бактеріологічного ураження; медичне, матеріальне та технічне забезпечення формувань ЦЗ; медична допомога потерпілим.

^ Н.Е. 2.3 Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях


Дії населення в умовах стихійного лиха; режим захисту населення в умовах радіоактивного забруднення; захист дітей від ЗМУ.

^ Модуль –3. Індивідуальне науково-дослідне завдання


Н.Е. 3.1 ІНДЗ


Характеристика можливих надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області.

Н.Е. 3.2 ІНДЗ.


Характеристика ХНО Чернівецької області.

Н.Е. 3.3 ІНДЗ


Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.

Змістовий модуль – 4. Підсумковий контроль94-problemi-zolotodobichi-v-rossii.html
94-proektnoe-upravlenie-innovaciyami-2-evolyuciya-upravlencheskoj-misli-25-sravnenie-staroj-i-sovremennoj-organizacii.html
94-prognozirovanie-narusheniya-zagryazneniya-territorii-i-izmeneniya-haraktera-zemlepolzovaniya-v-rajone-razmesheniya-proektiruemogo-obekta.html
94-provedenie-peregovorov-1-obshie-polozheniya-obshie-svedeniya-o-procedure-zaprosa-predlozhenij.html
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат