Заява про "територіальне поширення" - Инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков Преамбула


^ Заява про "територіальне поширення"
 


(1) Будь-яка заява про поширення охорони, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, на Договірну сторону повинна бути спеціально зроблена в міжнародній заявці.
(2) Заява про територіальне поширення може бути також зроблена після міжнародної реєстрації. Така заява повинна бути подана на бланку, встановленому Інструкцією. Міжнародне бюро негайно вносить у Міжнародний реєстр запис про зроблену заяву і сповіщає про нього зацікавлене або зацікавлені Відомства. Цей запис публікується в періодичному бюлетені Міжнародного бюро. Таке територіальне поширення набуває чинності з дати внесення запису про нього в Міжнародний реєстр; воно припиняє свою дію після закінчення строку дії міжнародної реєстрації, до якої воно відноситься.
 

Стаття 4 


Дія міжнародної реєстрації


 
(1) (a) З дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3\ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони. Якщо Міжнародне бюро не було сповіщено про будь-яку відмову відповідно до Статті 5(1) і (2) або якщо відмова, про яку зроблене повідомлення відповідно до цієї статті, була згодом відкликана, охорона знака в зацікавленій Договірній стороні з зазначеної дати буде такою же, якби цей знак був зареєстрований Відомством цієї Договірної сторони.
(b) Зазначення класів товарів і послуг, передбачене у Статті 3, не зв'язує Договірні сторони у відношенні визначення обсягу охорони знака.
(2) Будь-яка міжнародна реєстрація користується правом пріоритету, встановленим Статтею 4 Паризької конвенції по охороні промислової власності ( 995_123 ), без обов'язкового дотримання формальних вимог, передбачених у розділі D цієї статті.

 

^ Стаття 4\bis


Заміна національної або регіональної реєстрації на міжнародну реєстрацію


 
(1) Якщо знак, який є предметом національної або регіональної реєстрації у Відомстві Договірної сторони, є також предметом міжнародної реєстрації, і якщо обидві реєстрації здійснені на ім'я однієї і тієї самої особи, міжнародна реєстрація розглядається як така, що заміняє національну або регіональну реєстрацію не торкаючись прав, набутих у силу останньої, за умови що:
(i) охорона, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, поширюється на зазначену Договірну сторону відповідно до Статті 3\ter(1) або (2);
(ii) усі товари і послуги, перелічені в національній або регіональній реєстрації, також переліковуються в міжнародній реєстрації у відношенні зазначеної Договірної сторони;
(iii) таке поширення набуває чинності з дати національної або регіональної реєстрації.
(2) Відомство, вказане у пункті (1), зобов'язане за заявою зробити у своєму реєстрі відмітку про міжнародну реєстрацію.
 

Стаття 5 


Відмова в охороні і визнання міжнародної реєстрації недійсною у відношенні деяких Договірних сторін
 


(1) Якщо це дозволяє чинне законодавство, Відомство Договірної сторони, що одержало повідомлення Міжнародного бюро про поширення на цю Договірну сторону відповідно до Статті 3\ter(1) або (2) охорони, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, має право заявити в повідомленні про відмову, що у зазначеній Договірній стороні охорона не може бути надана знаку, який є предметом цього поширення. Така відмова може грунтуватися тільки на підставах, які відповідно до Паризької конвенції по охороні промислової власності застосовуються до знака, заявка на який подана безпосередньо у Відомство, що повідомило про відмову. Проте в охороні не може бути відмовлено, навіть частково, тільки на тій підставі, що національне законодавство допускає реєстрацію знаків тільки для обмеженого числа класів або обмеженого числа товарів або послуг.
(2) (a) Будь-яке Відомство, що хоче скористатися цим правом, повинно повідомити Міжнародне бюро про свою відмову з зазначенням всіх підстав протягом строку, передбаченого законом, що застосовується цим Відомством, і, з урахуванням підпунктів (b) і (c), не пізніше закінчення одного року від дати, на яку повідомлення про поширення охорони, передбачене в пункті (1) цієї статті, було направлене цьому Відомству Міжнародним бюро.
(b) Незважаючи на підпункт (a), будь-яка Договірна сторона може заявити, що для міжнародних реєстрацій, здійснених згідно з цим Протоколом, строк в один рік, передбачений у підпункті (a), замінюється 18 місяцями.
(c) У такій заяві може бути також зазначено, що коли відмова в охороні може бути результатом заперечення проти надання охорони, то таку відмову Відомство згаданої Договірної сторони може повідомити Міжнародне бюро після закінчення 18 місячного строку. Це Відомство може у відношенні конкретної міжнародної реєстрації повідомити про відмову в наданні охорони після закінчення 18 місячного строку тільки в тому випадку, якщо:
(і) до закінчення 18 місяців воно поінформувало Міжнародне бюро про можливість надходження заперечень після закінчення 18 місячного строку, і
(ii) повідомлення про відмову, засноване на запереченні, здійснено протягом строку, що складає не більше семи місяців з дати, на яку розпочинається період заперечення; якщо період заперечення минає раніше семи місяців, повідомлення повинно бути зроблене в місячний строк з дати закінчення періоду заперечення.
(d) Будь-яка заява відповідно до підпунктів (b) і (c) може бути зроблена в актах, передбачених у Статті 14(2), і дата, з якої заява набуває чинності, буде тією ж, що і дата набуття чинності цим Протоколом у відношенні держави або міжурядової організації, що зробила заяву. Будь-яка така заява може бути також зроблена пізніше; у цьому випадку вона набуває чинності через три місяці після її одержання Генеральним директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - "Генеральний директор") або на будь-яку більш пізню дату, зазначену в заяві, у відношенні міжнародних реєстрацій, дата яких є тією ж, що і дата, на яку заява набуває чинності, або більш пізньою датою.
(e) Після закінчення десятирічного строку після набуття чинності цим Протоколом, Асамблея здійснює перевірку функціонування системи, встановленої підпунктами (a) - (d). Надалі положення вказаних підпунктів можуть бути змінені одноголосним рішенням Асамблеї.
(3) Міжнародне бюро негайно пересилає один із примірників повідомлення про відмову власнику міжнародної реєстрації. Вказаний власник має ті ж засоби захисту права, якби знак був заявлений ним безпосередньо у Відомство, яке повідомило про свою відмову. Якщо Міжнародне бюро одержить інформацію відповідно до пункту (2)(c)(i), воно негайно направить таку інформацію власнику міжнародної реєстрації.
(4) Підстави для відмови в наданні охорони знаку Міжнародне бюро буде повідомляти будь-якій зацікавленій стороні, що зробила відповідний запит.
(5) Будь-яке відомство, яке у відношенні конкретної міжнародної реєстрації не повідомило Міжнародне бюро про попередню або остаточну відмову відповідно до пунктів (1) і (2), втрачає у відношенні цієї міжнародної реєстрації право, передбачене пунктом (1).
(6) Рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною на території Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання власнику цієї міжнародної реєстрації в належний час можливості для захисту своїх прав. Рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною повідомляється Міжнародному бюро.

 
Стаття 5\bis 
Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів знака
 
     Документи, що підтверджують законність використання окремих елементів, що містять знаки, таких, як герби, гербові щити, портрети, відзнаки, звання, фірмові найменування або імена осіб, окрім імені заявника, або інші аналогічні написи, що можуть вимагатись відомствами Договірних сторін, звільняються від будь-якої легалізації, а також від будь-якого засвідчення, крім засвідчення Відомства походження.
 

^ Стаття 5\ter 


Копії записів у Міжнародному реєстрі;
Пошук на новизну; Виписки з Міжнародного реєстру


 
(1) Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання і за умови сплати збору, встановленого Інструкцією, копію внесених у Міжнародний реєстр записів щодо певного знака.
(2) Міжнародне бюро може також за плату проводити пошук на новизну за фондом знаків, що є предметом міжнародних реєстрацій.
(3) Виписки з Міжнародного реєстру, що запитуються з метою їх пред'явлення в одній із Договірних сторін, звільняються від будь-якої легалізації.

 

Стаття 6 


Строк дії міжнародної реєстрації;
Залежність і незалежність міжнародної реєстрації

 
(1) Реєстрація знака в Міжнародному бюро діє протягом десяти років із можливістю продовження за умов, визначених Статтею 7.
(2) Після закінчення строку в п'ять років від дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація стає незалежною від базової заявки або реєстрації, здійсненої на її основі, або від базової реєстрації, залежно від випадку, з урахуванням наступних положень.
(3) Охорона, що виникає в результаті міжнародної реєстрації, незалежно від того, чи була вона предметом передачі прав або ні, не може більше вимагатись, якщо до закінчення п'яти років з дати міжнародної реєстрації, базова заявка або реєстрація, здійснена на її основі, або базова реєстрація, залежно від випадку, була відкликана, минув строк її дії або від неї відмовилися, або вона була предметом остаточного рішення про відхилення, анулювання, виключення із реєстру або визнання недійсною у відношенні всіх або частини товарів і послуг, перелічених у міжнародній реєстрації. Це ж застосовується, якщо
(i) оскарження рішення про визнання недійсною базової заявки,
(ii) позов про відкликання базової заявки або анулювання, виключення із реєстру або визнання недійсною реєстрації, здійсненої на основі базової заявки, або базової реєстрації, або
(iii) заперечення проти базової заявки призводить після закінчення п'яти років до остаточного рішення про відмову, анулювання, виключення із реєстру або визнання недійсною, або рішення, що потребує відкликання базової заявки або реєстрації, зробленої на її основі, або базової реєстрації, залежно від випадку, за умови, що таке оскарження, позов або заперечення були розпочаті до закінчення згаданого строку. Це положення також застосовується, якщо базова заявка відкликається або якщо від реєстрації, зробленої на основі базової заявки, або від базової реєстрації відмовляються після закінчення п'яти років, за умови, що під час відкликання або відмови зазначена заявка або реєстрація була предметом процедури, передбаченої в підпунктах (i), (ii), (iii), і що ця процедура розпочата до закінчення вказаного строку.
(4) Відомство походження повідомляє Міжнародне бюро, як це визначено Інструкцією, про відповідні обставини і рішення відповідно до пункту (3), а Міжнародне бюро інформує зацікавлені сторони і здійснює відповідну публікацію, як це визначено Інструкцією. Відомство походження, якщо це може бути застосоване, звертається до Міжнародного бюро з проханням виключити в установленому порядку міжнародну реєстрацію з реєстру, і Міжнародне бюро виконує це прохання.
 

Стаття 7 


Продовження міжнародної реєстрації
 


(1) Будь-яка міжнародна реєстрація може бути продовжена на строк десять років від дати закінчення попереднього строку, шляхом простої сплати основного збору і, з урахуванням Статті 8(7), додаткових і доданих зборів, передбачених Статтею 8(2).
(2) При продовженні не допускається ніякої зміни у відношенні попередньої міжнародної реєстрації в її останньому вигляді.
(3) За шість місяців до закінчення строку охорони Міжнародне бюро шляхом направлення неофіційного повідомлення нагадує власнику міжнародної реєстрації і, у разі потреби, його повіреному точну дату закінчення згаданого строку.
(4) За умови сплати доплати, встановленої Інструкцією, для продовження міжнародної реєстрації надається пільговий шестимісячний строк.
 

Стаття 8 


Збори за міжнародну заявку і міжнародну реєстрацію


 
(1) Відомство походження на свій розсуд має право встановлювати і стягувати у свою користь збір із заявника за міжнародну реєстрацію або власника міжнародної реєстрації за подачу міжнародної заявки або за продовження міжнародної реєстрації.
(2) Реєстрація знака в Міжнародному бюро здійснюється за умови попередньої сплати міжнародного збору, що з урахуванням положень пункту (7)(а), включає
(i) основний збір;
(ii) додатковий збір за кожний клас Міжнародної класифікації понад трьох, до якого віднесені товари або послуги, для яких застосовується знак;
(iii) доданий збір за кожну заяву про поширення охорони відповідно до Статті 3\ter.
(3) Однак додатковий збір, зазначений у пункті (2)(ii), може бути сплачений, не впливаючи на дату міжнародної реєстрації, у строк, встановлений Інструкцією, якщо кількість класів товарів або послуг була визначена або оспорена Міжнародним бюро. Якщо після закінчення встановленого строку додатковий збір не було сплачено, або якщо перелік товарів або послуг не був скорочений заявником у необхідній мірі, то подальше діловодство по міжнародній заявці вважається припиненим.
(4) Річний прибуток від різноманітних надходжень за міжнародну реєстрацію, за винятком надходжень від зборів, передбачених у пункті (2)(ii) і (iii), розподіляється Міжнародним бюро порівну між Договірними сторонами за відрахуванням видатків і витрат, пов'язаних із виконанням цього Протоколу.
(5) Суми, утворені від додаткових зборів, зазначених у пункті (2)(ii), після закінчення кожного року розподіляються між зацікавленими Договірними сторонами пропорційно кількості знаків, для яких просилась охорона в кожній із них протягом цього року, ця сума буде збільшуватись у відношенні Договірних сторін, що здійснюють експертизу, з урахуванням коефіцієнта, який буде установлюватись Інструкцією.
(6) Суми, що утворяться від доданих зборів, встановлених у пункті (2)(iii), розподіляються відповідно до тих же правил, що передбачені пунктом (5).
(7) (a) Будь-яка Договірна сторона може заявити, що у відношенні кожної міжнародної реєстрації, у якій вона зазначена відповідно до Статті 3\ter, а також у відношенні продовження такої міжнародної реєстрації, вона бажає одержувати замість частини річного прибутку, утвореного від додаткових і доданих зборів, збір (далі - "індивідуальний збір"), розмір якого зазначений у заяві і може бути змінений у наступних заявах, але не може перевищувати суми, яку Відомство зазначеної Договірної сторони має право одержувати від заявника за реєстрацію знака на десять років або власника реєстрації за продовження реєстрації знака на десять років у реєстрі цього Відомства, зазначена сума має бути зменшена на витрати, що є результатом міжнародної процедури. Якщо сплачується такий індивідуальний збір,
(i) не потребується додаткових зборів, передбачених пунктом (2)(ii), якщо відповідно до Статті 3\ter зазначені тільки Договірні сторони, що зробили заяву відповідно до цього підпункту;
(ii) не потребується доданого збору, передбаченого пунктом (2)(iii) у відношенні будь-якої Договірної сторони, що зробила заяву відповідно до цього підпункту.
(b) Будь-яка заява відповідно до підпункту (a) може бути зроблена в актах, передбачених у Статті 14(2), при цьому датою, на яку ця заява набуває чинності, буде дата набуття чинності цим Протоколом у відношенні держави або міжурядової організації, що зробила заяву. Така заява може бути також зроблена пізніше; у цьому випадку вона набуває чинності через три місяці після її одержання Генеральним директором або на будь-яку іншу більш пізню дату, зазначену у заяві, у відношенні міжнародних реєстрацій, дата яких буде тією ж, що і дата, на яку заява набуває чинності, або більш пізньою, ніж дата набуття чинності декларацією.
 
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат